Welsh party leaders answer WCIA questions on global issues: Q2 of 6 / Arweinwyr pleidiau Cymru yn ateb cwestiynau WCIA ar faterion byd-eang: C2 o 6

Cymraeg

098d5507-c32f-4b16-ad4a-eed2bd53af57

UKIP were invited to participate but did not submit responses to the questions by the deadline.


Q2. 100 years ago, Wales offered sanctuary to 4,500 Belgian refugees fleeing Flanders Fields during the First World War. Today, would you support proposals for Wales to become a Nation of Sanctuary for those fleeing conflict, and if so, how would your party make this happen effectively?

Welsh Conservatives

Back in September I made clear my commitment on the recent migrant crisis and the need for the UK to play its part to support those fleeing conflict. When families are willing to risk the lives of their families to get to safety, we must do what we can to support them.

In relation to the Syrian conflict and the unprecedented levels of migration that we are currently seeing across Europe it is critical that we work to stabilise Syria. We will support the UK Government in all their endeavours to cut down on the criminal gangs that take advantage of vulnerable people make those treacherous journeys to mainland Europe.

In Wales, we have a moral obligation to support those who are genuinely seeking sanctuary. We must work to distinguish those who are economic migrants and those who are seeking asylum and do what we can to welcome asylum seeking to Wales.

Plaid Cymru

As a stable and peaceful country we have a duty to carry on our tradition of providing a sanctuary for those who have been forced to flee from their homes because of war, famine, climate change and political conflict. We can build upon the City of Sanctuary schemes already in place in Swansea and Cardiff and make Wales a Nation of Sanctuary, with support provided to help refugees and asylum seekers integrate into Welsh society. We also call for the establishment of a federal immigration system in which the setting of refugee and immigration quotas, as well as the asylum support system, would be the remit of the Welsh Government rather than the UK Government. This would allow Wales to increase the number of refugees and asylum seekers we accept, and to coordinate refugee support more effectively.

Welsh Liberal Democrats

We are privileged to live in relative security and liberty – and we must show our values of compassion to those in greatest need.

Our party led a debate in the Assembly calling for Wales to become a Nation of Sanctuary. We will use devolved powers over equalities, housing and social care to make sure that asylum seekers and refugees are treated with equal respect and care across the country. We will improve integration of refugees, through continued support for ESOL, support schools in tackling discrimination, and provide non-monetary short-term support for those who are left destitute as a result of systematic delays out of their control. We will continue to support voluntary organisations to provide support for refugees, including submission of family reunion applications.

Our leader in Westminster, Tim Farron, has led the calls for the UK to take in 3,000 unaccompanied refugees.

Wales Green Party

A statement of intent agreed on as wide a political basis as possible, after Assembly debate and vote, that Wales defines itself as such a place of Sanctuary. Bringing together NGOs and local councils to discover the best means of providing such sanctuary.

Welsh Labour

We are pleased to have played our part in co-ordinating the Welsh response to the refugee crisis. We will continue to meet our obligations.

Join the discussion on Facebook and Twitter.


 


Arweinwyr pleidiau Cymru

Rhoddwyd gwahoddiad i UKIP gymryd rhan ond ni dderbyniwyd ymatebion i’r cwestiynau erbyn y dyddiad cau.


C2. 100 mlynedd yn ôl, bu i Gymru gynnig noddfa i 4,500 o ffoaduriaid Belgaidd oedd yn dianc o Gaeau Flanders yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Heddiw, fyddech chi’n cefnogi’r cynigion i Gymru ddod yn Genedl o Noddfa ar gyfer y rheiny sy’n dianc o wrthdaro, ac os felly, sut fyddai eich plaid yn gwneud i hyn ddigwydd yn effeithiol?

Ceidwadwyr Cymreig

Yn ôl ym mis Medi bu i mi wneud fy ymrwymiad yn glir ar yr argyfwng ffoaduriaid diweddar a’r angen i’r DU chwarae ei rhan i gefnogi’r rheiny sydd yn dianc o wrthdaro. Pan fo teuluoedd yn barod i beryglu bywydau eu teuluoedd i gyrraedd rhywle diogel, mae’n rhaid i ni wneud beth y gallwn i’w cefnogi.

Mewn perthynas â’r gwrthdaro yn Syria a’r lefelau digynsail o fudo sydd i’w weld ar hyn o bryd ledled Ewrop mae’n hanfodol ein bod yn gweithio i sefydlogi Syria. Byddwn yn cefnogi Llywodraeth y DU yn ei holl ymdrechion i leihau’r criwiau troseddol sydd yn cymryd mantais o’r bobl sydd yn gwneud y teithiau peryglus i dir mawr Ewrop.

Yng Nghymru mae gennym rwymedigaeth foesol i gefnogi’r rhai sydd wir yn ceisio lloches. Mae’n rhaid i ni weithio i wahaniaethu rhwng y rhai sydd yn ffoaduriaid economaidd a’r rhai sydd yn ceisio noddfa a gwneud yr hyn y gallwn i groesawu ymofynwyr noddfa yng Nghymru.

Plaid Cymru

Fel gwlad sefydlog a heddychlon mae gennym ddyletswydd i barhau â’n traddodiad o gynnig noddfa i’r rhai sydd wedi’u gorfodi i ddianc o’u cartrefi oherwydd rhyfel, newyn, newid hinsawdd a gwrthdaro gwleidyddol. Gallwn adeiladu ar gynlluniau Dinas o Noddfa sydd ar waith yn barod yn Abertawe ac yng Nghaerdydd a gwneud Cymru yn Genedl o Noddfa, gan gynnig cefnogaeth i helpu ffoaduriaid ac ymofynwyr noddfa integreiddio i gymdeithas Cymru. Rydym hefyd yn galw am sefydlu system mewnfudo lle byddai Llywodraeth Cymru yn hytrach na Llywodraeth y DU yn gyfrifol am osod cwotâu mewnfudo a ffoaduriaid, yn ogystal â’r system gefnogi ymofynwyr noddfa. Byddai hyn yn caniatáu i Gymru gynyddu’r nifer o ffoaduriaid ac ymofynwyr noddfa yr ydym yn eu derbyn, ac i gydlynu cefnogaeth i ffoaduriaid yn fwy effeithiol.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Rydym yn freintiedig o gael byw mewn rhyddid a diogelwch cymharol – ac mae’n rhaid i ni ddangos ein gwerthoedd tosturi i’r rhai sydd mewn mwyaf o angen.

Arweiniodd ein plaid ddadl yn y Cynulliad yn galw ar Gymru i ddod yn Genedl o Noddfa. Byddwn yn defnyddio pwerau datganoledig dros gydraddoldeb, tai a gofal cymdeithasol i sicrhau fod ymofynwyr noddfa a ffoaduriaid yn cael gofal a pharch cyfartal ledled y wlad. Byddwn yn gwella integreiddiad ffoaduriaid, drwy gefnogaeth barhaus i Saesneg ar gyfer Siaradwyr Iaith Eraill (ESOL), cefnogi ysgolion wrth fynd i’r afael â gwahaniaethu, a darparu cefnogaeth nad yw’n ariannol yn y tymor byr i’r rheiny sydd yn amddifad o ganlyniad i oedi yn y system sydd y tu allan i’w rheolaeth. Byddwn yn parhau i ddarparu cefnogaeth i ffoaduriaid, gan gynnwys cyflwyno ceisiadau aduniad teuluol.

Mae’n harweinydd yn San Steffan, Tim Farron, wedi arwain y galw ar y DU i dderbyn 3,000 o ffoaduriaid heb gwmni.

Plaid Werdd Cymru

Datganiad o fwriad y cytunwyd arno ar y sail wleidyddol ehangaf posibl, yn dilyn trafodaeth a phleidlais yn y Cynulliad, fod Cymru yn diffinio ei hun fel man o Noddfa. Dwyn Cyrff Anllywodraethol a chynghorau lleol ynghyd i ddarganfod y ffyrdd gorau o ddarparu noddfa o’r fath.

Llafur Cymru

Rydym yn falch o fod wedi chwarae ein rhan wrth gydlynu ymateb Cymru i’r argyfwng ffoaduriaid.

Beth ydych chi’n feddwl o’r safbwyntiau hyn? Ymunwch â’r drafodaeth ar Facebook neu Twitter.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s