We asked Wales’ party leaders 6 questions about global issues. Here’s how they responded Q1 of 6 / Gofynnom 6 chwestiwn i arweinwyr pleidiau Cymru ynglŷn â materion byd-eang. Dyma eu hatebion.

Cymraeg

098d5507-c32f-4b16-ad4a-eed2bd53af57

UKIP were invited to participate but did not submit responses to the questions by the deadline.


Q1. What are the 3 most important practical steps you will take to implement the Wellbeing of Future Generations Act?

Welsh Labour

An incoming Welsh Labour Government will
1. act to meet the obligations of this ground breaking law,
2. ensure public bodies meet their obligations
3. publish the Well Being indicators for Wales so we can measure progress.

Welsh Conservatives

Sustainability is a key aspect of this legislation and must be at the heart of all our initiatives. We will therefore work with Local Authorities and public bodies to share best practice in this instinct and ensure that our acts of today do not compromise tomorrow.

We will work to create a sustainable economy; supporting renewable initiatives such as the Tidal Bay Lagoon coming to Swansea Bay. This way we can create jobs and investment in green energy sources. We will help businesses become more energy efficient, helping them to become more cost effective whilst preserving energy. We will also implement incentives – not penalties – which will encourage families and businesses across Wales to take up more sustainable practices such as recycling.

Plaid Cymru

We welcome the commitment under the Future Generations Act to publish a range of indicators related to the seven wellbeing goals as part of the Annual Wellbeing report. We will include in this report figures for GNP as well the Index of Sustainable Economic Welfare and the Human Development Index.

We will ensure that Wales plays its part in cutting carbon and contributing to the global aim of tackling climate change, through increasing renewable energy generation and investing in Wales’ biggest ever home energy efficiency programme. This will contribute to all the wellbeing goals.

We will ensure that Natural Resources Wales’ overriding purpose is to be an environmental champion, charged with ensuring that future generations have a strong natural environment and that our natural resources are used sustainably. This will contribute to achieving all the wellbeing goals as it has an effect on health, equality, cohesion etc.

Welsh Liberal Democrats

1) The Act requires national indicators to be used to measure progress towards the Wellbeing goals. There are some areas where there is a paucity of data; this needs to be addressed so that indicators are accurate and progress properly measured.

2) It is vital to ensure that statutory targets associated with indicators are ambitious enough and are met within specified timelines. The new Environment Bill targets an 80% reduction in greenhouse gas emissions by 2050. We would go further, setting the target at net-zero emissions by 2050, and producing 100% of our electricity from renewables by 2025.

3) Public bodies must have the support and resources to fulfil their new wellbeing duty. This duty represents a significant change to the way many bodies work and they need to be supported through this change. It is also important that Public Service Boards are appropriately resourced to carry out their work.

Wales Green Party

1. Ensure the existence of real and reachable targets to give substance to the Act to make aspirations applications
2. Construct review mechanisms to make targets reachable in shortest possible timespans
3. Put in place participative democratic methods to consult with the public on achieving the intent behind the Act.

Join the discussion on Facebook and Twitter.

Arweinwyr pleidiau Cymru

Rhoddwyd gwahoddiad i UKIP gymryd rhan ond ni dderbyniwyd ymatebion i’r cwestiynau erbyn y dyddiad cau.


C1. Beth yw’r 3 cam ymarferol pwysicaf y byddwch chi’n eu cymryd i roi Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol ar waith?

Llafur Cymru

Bydd Llywodraeth Lafur Gymreig newydd yn
1. gweithredu i fodloni rhwymedigaethau’r gyfraith arloesol hon,
2. sicrhau fod cyrff cyhoeddus yn bodloni eu rhwymedigaethau
3. cyhoeddi dangosyddion Lles ar gyfer Cymru er mwyn gallu mesur cynnydd.

Ceidwadwyr Cymreig

Mae cynaliadwyedd yn agwedd allweddol o’r ddeddfwriaeth hon ac mae’n rhaid iddo fod wrth graidd ein mentrau. Byddwn felly’n gweithio gydag Awdurdodau Lleol a chyrff cyhoeddus i rannu arfer da yn hyn o beth a sicrhau nad yw deddfau heddiw yn peryglu yfory.

Byddwn yn gweithio i greu economi cynaliadwy; gan gefnogi mentrau adnewyddadwy fel y Morlyn Llanw sydd yn dod i Fae Abertawe. Drwy wneud hyn rydym yn creu swyddi ac yn buddsoddi mewn ffynonellau ynni gwyrdd. Byddwn yn helpu busnesau i ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon, gan eu helpu i ddod yn fwy cost effeithiol tra’n cadw ynni. Byddwn hefyd yn rhoi mentrau ar waith – nid cosbau – a fydd yn annog teuluoedd a busnesau ar draws Cymru i ddechrau defnyddio arferion mwy cynaliadwy fel ailgylchu.

Plaid Cymru

Rydym yn croesawu’r ymrwymiad o dan Ddeddf Cenedlaethau’r Dyfodol i gyhoeddi amrywiaeth o ddangosyddion sydd yn berthnasol i’r saith nod lles fel rhan o’r adroddiad Lles Blynyddol. Byddwn yn cynnwys ffigyrau ar gyfer CGC yn yr adroddiad hwn yn ogystal â’r Mynegai Lles Economaidd Cynaliadwy a’r Mynegai Datblygiad Dynol.

Byddwn yn sicrhau bod Cymru yn chwarae ei rhan o ran lleihau carbon a chyfrannu at y nod byd-eang o fynd i’r afael â newid hinsawdd, drwy gynyddu cynhyrchiant ynni adnewyddadwy a buddsoddi yn y rhaglen effeithlonrwydd ynni cartref mwyaf erioed yng Nghymru. Bydd hyn yn cyfrannu at yr holl nodau lles.

Byddwn yn sicrhau mai prif bwrpas Cyfoeth Naturiol Cymru yw bod yn hyrwyddwr amgylcheddol, gyda’r cyfrifoldeb o sicrhau fod gan genedlaethau’r dyfodol amgylchedd naturiol cryf a bod ein hadnoddau naturiol yn cael eu defnyddio’n gynaliadwy. Bydd hyn yn cyfrannu at gyflawni’r nodau lles gan ei fod yn effeithio ar iechyd, cydraddoldeb, cydlyniad ac ati.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

1. Mae’r Ddeddf yn gofyn am ddefnyddio dangosyddion cenedlaethol i fesur cynnydd tuag at y nodau Lles. Mae rhai meysydd lle mae prinder data; mae angen rhoi sylw i hyn fel bod y dangosyddion yn gywir a bod cynnydd yn cael ei fesur yn briodol.

2. Mae’n hanfodol sicrhau bod targedau statudol sy’n gysylltiedig â dangosyddion yn ddigon uchelgeisiol ac yn cael eu bodloni o fewn terfynau amser penodol. Mae’r Bil Amgylchedd newydd yn targedu gostyngiad o 85% mewn gollyngiadau nwy tŷ gwydr erbyn 2050. Byddem ni’n mynd yn bellach, gan osod y targed ar sero-net o ollyngiadau erbyn 2050, a chynhyrchu 100% o’n trydan o adnoddau adnewyddadwy erbyn 2025.

3. Mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus gael y gefnogaeth a’r adnoddau i gyflawni eu dyletswydd lles newydd. Mae’r ddyletswydd hwn yn cynrychioli newid sylweddol i’r ffordd mae nifer o gyrff yn gweithio ac mae angen eu cefnogi drwy’r newid hwn. Mae hefyd yn bwysig fod gan Fyrddau’r Gwasanaethau Cyhoeddus yr adnoddau priodol i wneud eu gwaith.

Plaid Werdd Cymru

1.1.Sicrhau bodolaeth targedau gwir a chyraeddadwy i roi sylwedd i’r Ddeddf i wneud ceisiadau dyhead
2. Creu mecanweithiau adolygu i wneud targedau’n gyraeddadwy yn y rhychwant amser lleiaf posibl.
3. Rhoi dulliau democrataidd cyfranogol ar waith i ymgynghori gyda’r cyhoedd ar gyflawni’r bwriad y tu ôl i’r Ddeddf.

Beth ydych chi’n feddwl o’r safbwyntiau hyn? Ymunwch â’r drafodaeth ar Facebook neu Twitter.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s