Welsh party leaders answer WCIA questions on global issues: Q4 of 6 / Arweinwyr pleidiau Cymru yn ateb cwestiynau WCIA ar faterion byd-eang: C4 o 6

Cymraeg

098d5507-c32f-4b16-ad4a-eed2bd53af57

UKIP were invited to participate but did not submit responses to the questions by the deadline.


Q4. What steps will your party take to maximise opportunities for young people to learn about global issues and become active global citizens?

Welsh Liberal Democrats

Education is vital to promoting and enhancing opportunities for young people. We have called for a curriculum for life, including a strong focus on political and social education.

We believe we should create a nation of ethical and informed young citizens of Wales and the world. Global education would support inclusive classrooms to build upon Wales’ heritage as a cohesive and welcoming country and help young people think critically about their role and impacts in the world.

Wales Green Party

Young people tend to be ahead of the wider community on many of these issues. The challenge is to maintain the passion that exists among many and channeling such passion into mainstream decision making. Research suggests that people who grow up in caring, supportive societies are much more likely to take an interest in, and act on global environmental and social justice issues. Creating a society like this is one way in which we can help young people become active global citizens.

Welsh Labour

We believe that retaining our membership of the European Union is one visible commitment to young people understanding their role in the wider world. The new curriculum in schools will also shape these opportunities.

Welsh Conservatives

Education is key in helping young people learn about global issues. We would ensure the national curriculum gives all young people the chance to learn about our ever changing global world and the issues it faces. Welsh Conservatives also believe it is important to give young people a voice in the decision-making process and would implement a young engagement model, such as Funky Dragon. Youth engagement and participation allows young people the right to represent their own interests as well as fostering a sense of citizenship and prepare young people to be active citizens in society.

Plaid Cymru

We live in a globalised world in which problems such as climate change, war and terrorism require coordinated global responses. Our education system must therefore have the aim of developing our young people into active global citizens who understand the problems facing the world, as well as their place in it.

We do not believe that this means relegating Welsh identity – we want the school curriculum to be based on a view of Wales within the European and international context, rather than being confined to just the UK.

Our higher education policy also reflects our outlook. We would expand our support for the Erasmus+ programme, and for the first time, we would provide student support for Welsh-domiciled students enrolling as undergraduates outside the UK. This would give students from Wales the opportunity to expand their horizons and to get the chance to develop into active global citizens.

Join the discussion on Facebook and Twitter.


 


Arweinwyr pleidiau Cymru

Rhoddwyd gwahoddiad i UKIP gymryd rhan ond ni dderbyniwyd ymatebion i’r cwestiynau erbyn y dyddiad cau.


C4. Pa gamau fydd eich plaid yn eu cymryd i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i bobl ifanc ddysgu am faterion byd-eang a dod yn ddinasyddion byd-eang gweithredol?

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Mae addysg yn hanfodol i hyrwyddo a gwneud y mwyaf o gyfleoedd i bobl ifanc. Rydym wedi galw am gwricwlwm am fywyd, gan gynnwys ffocws cryf ar addysg gymdeithasol a gwleidyddol
Credwn y dylem greu cenedl o ddinasyddion ifanc sydd yn wybodus ac yn foesegol o ran Cymru a’r byd. Byddai addysg fyd-eang yn cefnogi dosbarthiadau cynhwysol i adeiladu ar dreftadaeth Cymru fel gwlad gydlynol a chroesawgar ac yn helpu pobl ifanc feddwl yn feirniadol am eu rôl a’u heffeithiau yn y byd.

Plaid Werdd Cymru

Mae pobl ifanc yn dueddol o fod o flaen y gymuned ehangach ar nifer o’r materion hyn. Yr her yw cadw’r angerdd ymysg nifer a sianelu angerdd o’r fath i’r prif brosesau gwneud penderfyniadau. Mae ymchwil yn awgrymu fod pobl sydd yn tyfu fyny mewn cymdeithasau gofalgar, cefnogol yn llawer mwy tebygol o gymryd diddordeb mewn, a gweithredu ar faterion cyfiawnder cymdeithasol ac amgylcheddol byd-eang. Mae creu cymdeithas fel hyn yn un ffordd o helpu pobl ifanc ddod yn ddinasyddion byd-eang gweithredol.

Llafur Cymru

Rydym yn credu fod aros yn aelod o’r Undeb Ewropeaidd yn un ymrwymiad amlwg i bobl ifanc ddeall eu rôl yn y byd ehangach. Bydd y cwricwlwm newydd mewn ysgolion hefyd yn llywio’r cyfleoedd hyn.

Ceidwadwyr Cymreig

Mae addysg yn allweddol wrth helpu pobl ifanc i ddysgu am faterion byd-eang. Byddem yn sicrhau fod y cwricwlwm cenedlaethol yn rhoi’r cyfle i’r holl bobl ifanc ddysgu am ein byd eang sydd yn newid drwy’r amser a’r materion mae’n eu hwynebu. Mae’r Ceidwadwyr Cymreig hefyd yn credu ei bod yn bwysig rhoi llais i bobl ifanc yn y broses gwneud penderfyniadau a byddem yn rhoi model ymgysylltiad ieuenctid ar waith, megis Y Ddraig Ffynci. Mae ymgysylltiad a chyfranogiad ieuenctid yn rhoi’r hawl i bobl ifanc gynrychioli eu buddiannau eu hunain yn ogystal â meithrin synnwyr o ddinasyddiaeth a pharatoi pobl ifanc i fod yn ddinasyddion gweithredol mewn cymdeithas.

Plaid Cymru

Rydym yn byw mewn byd sydd wedi’i globaleiddio lle mae problemau fel newid hinsawdd, rhyfel a therfysgaeth yn gofyn am ymatebion byd-eang cydweithredol. Felly mae’n rhaid i’n system addysg gael y nod o ddatblygu ein pobl ifanc yn ddinasyddion byd-eang gweithredol sy’n deall y problemau sydd yn wynebu’r byd, yn ogystal â’u lle ynddo.

Nid ydym yn credu fod hyn yn golygu alltudio hunaniaeth Gymraeg – rydym am i gwricwlwm ysgolion fod yn seiliedig ar safbwynt o Gymru mewn cyd-destun Ewropeaidd a rhyngwladol, yn hytrach nag wedi’i gyfyngy i’r DU.

Mae ein polisi addysg uwch hefyd yn adlewyrchu ein rhagolwg. Byddem yn ehangu ein cefnogaeth i’r rhaglen Erasmus+, ac am y tro cyntaf, byddem yn cynnig cefnogaeth myfyrwyr i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru ac sydd yn cofrestru fel israddedigion y tu allan i’r DU. Byddai hyn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr o Gymru ehangu eu gorwelion ac i gael cyfle i ddatblygu i ddinasyddion byd-eang gweithredol.

Beth ydych chi’n feddwl o’r safbwyntiau hyn? Ymunwch â’r drafodaeth ar Facebook neu Twitter.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s