Welsh party leaders answer WCIA questions on global issues: Q5 of 6 / Arweinwyr pleidiau Cymru yn ateb cwestiynau WCIA ar faterion byd-eang: C5 o 6

Cymraeg

098d5507-c32f-4b16-ad4a-eed2bd53af57

UKIP were invited to participate but did not submit responses to the questions by the deadline.


Q5. Since 2008 there have been calls for a Wales Peace Institute – endorsed in 2013 by the Assembly’s Petitions Committee – to build on Wales’ peace heritage, contribute to social cohesion, and shape Wales’ role in the world for future generations, as a fitting legacy of the 100 years WW1 commemoration period. Would your party support this initiative, and what resources should the Welsh Government commit to a Peace Institute so that it can play the most effective role possible?

Wales Green Party

A Peace Institute is our party’s policy and will be a manifesto commitment of ours.

Welsh Labour

In line with the committee endorsement, we believe that there is a role for a Wales Peace Institute. However, we believe that this should be an institution separate from Welsh Government and owned by civil society in Wales.

Welsh Conservatives

Wales needs strong, resilient and harmonious communities. A Peace institution can help to create unity across Wales as well as shape Wales’ role in the world. Welsh Conservatives would ensure a Welsh Peace Institute would work with faith communities, third parties and local people to generate social cohesion, promote equality and increase citizenship.

Plaid Cymru

It was Plaid Cymru MEP Jill Evans who first called on the creation of a Wales Peace Institute in 2008. We continue to be committed to the initiative, and have worked with the Flemish Peace Institute, which we believe could serve as a model for the Wales Peace Institute. The Flemish Peace Institute has a strong focus on education, and since its creation it has ensured that tolerance and an insight into the role of conflicts be adopted as targets in secondary schools. We believe a similar role should be developed for the Wales Peace Institute, whereby the institute could help develop the curriculum, provide teaching information, assess current practise and provide practical support in achieving the aims of democracy and peace. The institute should put an emphasis on young people, and should work specifically to combat violence amongst and against young people in urban areas of Wales.

Welsh Liberal Democrats

We would support a Wales Peace Institute initiative, as an innovative and novel way to engage Wales further with the world and to promote peace and social justice. We would work to facilitate the creation of such an Institute. We acknowledge that a great deal of work still needs to be done, regarding the role, function and activities of a Peace Institute – in the next Welsh Government, we would seek to help facilitate these discussions. Potentially, we would explore whether the Assembly Commission would be a suitable source of support and financing.

Join the discussion on Facebook and Twitter.


 


Arweinwyr pleidiau Cymru

Rhoddwyd gwahoddiad i UKIP gymryd rhan ond ni dderbyniwyd ymatebion i’r cwestiynau erbyn y dyddiad cau.


C5. Ers 2008, mae galw wedi bod am Sefydliad Heddwch Cymru – wedi’i gefnogi yn 2013 gan Bwyllgor Deisebau’r Cynulliad – i adeiladu ar dreftadaeth heddwch Cymru, cyfrannu at gydlyniad cymdeithasol, a llunio rôl Cymru yn y byd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, fel etifeddiaeth priodol o gyfnod coffâd 100 mlynedd ers y Rhyfel Byd Cyntaf. A fyddai eich plaid yn cefnogi’r fenter hon, a pha adnoddau ddylai Llywodraeth Cymru eu rhoi i Sefydliad Heddwch er mwyn iddo allu chwarae’r rôl fwyaf effeithiol posibl?

Plaid Werdd Cymru

Mae Sefydliad Heddwch yn bolisi i’n plaid a bydd yn ymrwymiad maniffesto gennym.

Llafur Cymru

Yn unol â chefnogaeth y pwyllgor, rydym yn credu bod rôl i Sefydliad Heddwch Cymru. Fodd bynnag, credwn y dylai hwn fod yn sefydliad ar wahân i Lywodraeth Cymru ac yn eiddo i gymdeithas sifil yng Nghymru.

Ceidwadwyr Cymreig

Mae Cymru angen cymunedau cryf, gwydn a chytûn. Bydd sefydliad Heddwch yn helpu i greu undod ledled Cymru yn ogystal â siapio rôl Cymru yn y byd. Byddai’r Ceidwadwyr Cymreig yn sicrhau fod Sefydliad Heddwch Cymru yn gweithio gyda chymunedau ffydd, trydydd parti a phobl leol i gynhyrchu cydlyniad cymdeithasol, hyrwyddo cydraddoldeb a chynyddu dinasyddiaeth.

Plaid Cymru

ASE Plaid Cymru Jill Evans oedd y cyntaf i alw am greu Sefydliad Heddwch Cymru yn 2008. Rydym yn parhau i fod wedi ymrwymo i’r fenter, ac wedi gweithio gyda’r Sefydliad Heddwch Ffleminaidd – credwn y gallai hon fod yn fodel ar gyfer Sefydliad Heddwch Cymru. Mae gan y Sefydliad Heddwch Ffleminaidd ffocws cryf ar addysg, ac ers ei greu mae wedi sicrhau bod goddefgarwch a mewnwelediad ar rôl gwrthdaro’n cael eu mabwysiadau fel targedau mewn ysgolion uwchradd. Credwn y dylid datblygu rôl debyg ar gyfer Sefydliad Heddwch Cymru, lle gallai’r sefydliad helpu i ddatblygu’r cwricwlwm, darparu gwybodaeth addysgu, asesu arfer cyfredol a chynnig cefnogaeth ymarferol o ran cyflawni nodau democratiaeth a heddwch. Dylai’r sefydliad roi pwyslais ar bobl ifanc, a dylai weithio i frwydro yn erbyn trais ymysg ac yn erbyn pobl ifanc mewn rhannau trefol o Gymru.

Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

Byddem yn cefnogi menter Sefydliad Heddwch Cymru, fel ffordd wreiddiol ac arloesol o ymgysylltu Cymru ymhellach gyda’r byd ac i hyrwyddo heddwch a chyfiawnder cymdeithasol. Byddem yn gweithio i hwyluso creu Sefydliad o’r fath. Rydym yn cydnabod bod llawer iawn o waith i’w wneud o hyd, mewn perthynas â rôl, swyddogaeth a gweithgarwch Sefydliad Heddwch – yn Llywodraeth nesaf Cymru byddem yn ceisio hyrwyddo’r trafodaethau hyn. O bosibl, byddem yn archwilio p’un a fyddai Comisiwn Cynulliad yn ffynhonnell addas o gefnogaeth ac ariannu.

Beth ydych chi’n feddwl o’r safbwyntiau hyn? Ymunwch â’r drafodaeth ar Facebook neu Twitter.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s