A visit to the Holocaust Memorial/ Ymwelaid a chofeb Holocaust

By Nia Evans

Recently I visited Berlin for a weekend. Having spoken to a few friends I was advised that the Holocaust Memorial was a must visit. So on our first full day that’s where we headed, thinking we would spend an hour or so paying our respects  before leaving to explore the city further.

I can’t begin to express how much this memorial touched me, by the time we left it was dusk, having spent the whole day at the site. Time stood still as we were taken on a step by step journey following the stories of families across Germany and Poland.

The memorial is situated between Brandenburg Gate and Potsdamer Platz, I must admit, I wasn’t sure what to expect as we turned the corner and saw the ‘Field of Stelae’ in front of us. Designed by Peter Eisenman and situated above the subterranean Information Centre, we saw in front of us a vast collection of what is described as concrete slabs (stelae) which have been placed in a form of grid on uneven, sloping ground.

We were able to access the ‘field’ from four sides and walk in-between the around 2,700 concrete structures. The wave like form of the ground in which they stand means that each steale is of different height and from the outside it seemed that the structures were sloping upwards.  In walking between them however, it became obvious that the ground sinks down in the centre, as you walk further into the centre the increasing hue of the concrete blocks creates a feeling of being claustrophobic of suffocating and of isolation. This was incredibly effective.

Having spent time taking in the field of Stelae, we decided to enter the memorial itself, which is situated underground beneath the field.

Starting at the beginning of the exhibition with Hitler’s rise to power we were given an insightful context as to how  Nazism started, progressed and escalated. This included learning about the political and social climate of the time. As we moved forwards in the timeline, there seemed to be an obvious shift from setting the scene to focusing on the stories of the people targeted for persecution. We were guided through a section which included letters written by individuals, some were of hope that things would improve, others, even by children, were that of acceptance of their imminent death. One example that comes to mind is that of a postcard which was thrown out of a train carriage on the way to a death camp, expressing final goodbyes to loved ones, the author clearly knowing what was waiting for them. Someone had found the postcard and had posted it onwards.

We were introduced to families, learning about their lives before the war, and learning about their fate afterwards. This made the whole experience more personal, especially by the fact that the main element of each family section was that of a photo of the whole family together. Usually a large family, which records show were then decimated and the few remaining survivors separated and scattered away from their home to different areas of he world.

By the end, I felt like I couldn’t take any more in: the scale of personal stories, of testimonials, of suffering was almost too much to fully comprehend. One of the last rooms in the exhibition contained a large map of Europe highlighting each location and camp where exterminations took place. There seemed to be no country which wasn’t used to play a part in the persecution of the Jewish community. The organisation and structure in carrying out such horror absolutely astounded me.

As we were making our way to leave, I heard a female voice talking in one of the rooms. We stepped inside and realised that a video was playing of an interview with a woman who had featured in one of the family portraits as a young girl earlier in the memorial. I remembered from having read about the family that she had managed to survive the holocaust, the only member of the close family to do so. The name of this woman was Sabina van der Linden-Wolanski. In just popping into the room to see who was talking, we continued to wait and listen to the interview, five minutes passed, then ten and before we knew it, over an hour had past in hearing about the life of this woman and the writing of her biography Destined to live. It was such a powerful account of her life, it really was capitvating.  Her personal story of survival allowed the journey through the memorial to finish on a thought inspiring note.

In the future, I potentially won’t remember many facts or figures. It is the gut wrenching feeling of the scale and reading personal stories which will stay with me.

Of course, we only learnt about a handful of families and individuals. Some millions of stories will never be heard. This was murder on an industrial scale. I find, still, that the scale of such an attrocity incomprehensible. It all started with one person rising in power. In having attended, I have been left with a much better understanding of what exactly happened to lead to this horror during WW2. In increasing my understanding I have been left with a real determination to work for peace and to ensure that the world that I live in now is a world based on unity, happiness without any form of discrimination.

Es i am benwythnos i Berlin yn ddiweddar. Wrth drafod lle i fynd a pha atyniadau i’w gweld, soniodd sawl ffrind y dylai’r gofeb Holocost fod ar flaen y rhestr. Ar y diwrnod llawn cyntaf felly, dyna lle’r aethon ni, gyda’r bwriad o dreulio tua awr neu ddwy  yn talu teyrnged cyn gadael ac archwilio’r ddinas yn bellach.

Anodd iawn yw esbonio gymaint yr effeithiodd mynychu’r gofeb a’r arddangosfa arnaf i, erbyn gadael roedd hi wedi cychwyn nosi, ar ôl i ni dreulio diwrnod cyfan yno. Arhosodd amser yn ei unfan wrth i ni gael ein cymryd ar daith yn dilyn storiâu teuluoedd wedi eu lleoli ar hyd a lled yr Almaen a Gwlad Pwyl.

Mae’r gofeb ei hun wedi cael ei leoli rhwng gât Branderburg a Potsdamer Platz. Rhaid cyfaddef, doeddwn i ddim yn hollol siwr beth i’w ddisgwyl wrth gerdded at y safle, ond cyn pen dim dyna lle’r oedden ni, gyda’r ‘Field of stelae’ o’n blaenau ni. Maent yn cael eu disgrifio fel casgliad o ‘slabiau concrit’ sydd wedi cael eu gosod mewn grid anwastad. Peter Eisenmen sydd yn gyfrifol am ddylunio’r ardal, sydd wedi ei leoli uwchben y ganolfan wybodaeth danddaearol.

Mae pedwar mynediad i’r safle, un o bob ochr. Roedd modd i ni gerdded o gwmpas a rhwng yr o ddeutu 2,700 o strwythurau concrit. Roedd arddull anwastad y ddaear yn golygu bod pob strwythur yn ymddangos fel eu bod o faint gwahanol. Ar yr edrychiad cyntaf, roedd y ddaear yn ymddangos fel tonnau, fodd bynnag, wrth gerdded rhwng pob strwythur daeth i’r amlwg bod y llawr ar raddiant gyda’r pwynt dyfnaf yn y canol. Wrth gyrraedd at y pwynt hynny doeddwn i methu help a theimlo fel fy mod, bron iawn, yn mygu, o fod yn glawstroffobig ac yn unig.

Ar ôl treulio amser yn crwydro’r ardal yma, gwnaethom benderfynu mynd dan ddaear i’r arddangosfa ei hun.

Dyma gychwyn yr arddangosfa gyda hanes cynnydd pŵer Hitler, rhoddwyd cyd-destun craff ynglŷn â sut y dechreuodd, datblygodd a fwy na dim, sut y gwnaeth Natsïaeth ddwysau. Roedd hyn yn cynnwys dysgu am hinsawdd wleidyddol a chymdeithasol y cyfnod. Wrth symud ar hyd y llinell amser, gwelwyd newid amlwg wrth i’r ffocws symud o osod manylion cefndirol i rannu storiâu am y rheiny oedd yn cael eu herlyn. Mewn un ystafell roedd arddangosfa o lythyrau oedd wedi cael eu hysgrifennu yn ystod y cyfnod, roedd rhai yn negeseuon gobaith, eraill, hyd yn oed gan blant, yn amlwg dderbyn eu ffawd. Mae un enghraifft yn dod i’r meddwl lle’r oedd cerdyn post wedi cael ei daflu o drên oedd yn trafaelio at un o’r gwersylloedd marwolaeth, roedd y neges yn neges oedd yn ffarwelio gyda chyfoedion agos, roedd yr awdures yn amlwg wybod beth oedd o’i blaen. Roedd rhywun wedi dod o hyd i’r cerdyn post ac wedi ei bostio.

Cawsom ein cyflwyno i deuluoedd, gan ddysgu am eu bywydau cyn y rhyfel, a’u ffawd ar ei ôl. O ganlyniad, roedd y profiad cyfan yn un fwy personol, yn enwedig gan fod darlun o bob teulu yn hongian o’r tô. Mae cofnodion yn dangos bod teuluoedd cyfan, ac mi roedden nhw’n deuluoedd mawr, wedi eu chwalu, gyda’r ychydig rai oroesodd wedi cael eu gwahanu a’u gwasgaru ar draws y byd.

Erbyn y diwedd, doeddwn i ddim yn teimlo bod modd i fi weld na chlywed mwy o’r storiâu. Roedd lefel y dioddefaint, y storiâu personol ar tystebau yn ormod bron iawn i’w hamgyffred yn llawn. Yn un o’r ystafelloedd olaf roedd map o Ewrop, roedd y map yn dangos lleoliad pob gwersyll gan gynnwys lleoliad pob distryw. O edrych ar y map, roedd hi’n amlwg bod pob gwlad rhywsut wedi chwarae rhan yn erlyn y gymdeithas Iddewig. Heb os, ges i fy syfrdanu gyda lefel y trefnu a strwythur cyflawni’r  hunllef yma.

Wrth baratoi i adael, clywais lais dynes yn siarad yn un o’r ystafelloedd. Wrth gamu i mewn i’r ystafell, sylweddolais mai fideo oedd yn cael ei chwarae o gyfweliad dynes oedd yn aelod o deulu oedd wedi cael eu portreadu yn gynharach yn yr arddangosfa. Cofiais mai hi oedd yr unig aelod o’i theulu agosaf  oedd wedi goroesi’r holocost. Enw’r ddynes yma oedd Sabina van der Linden-Wolanski. O fod wedi picied i mewn i’r ystafell i fusnesu a gweld pwy oedd yn siarad, gwnaethom benderfynu aros a gwrando am gyfnod, pasiodd pum munud, pasiodd deg munud a chyn pen dim roedd dros awr wedi pasio wrth i ni sefyll yn dysgu am fywyd y ddynes anhygoel yma ac am ei phrofiad yn ysgrifennu ei bywgraffiad ‘Destined to Live’. Dyma gofnod pwerus o fywyd unigolyn  oedd wedi byw trwy gyfnod yr Holocost. O ganlyniad, daeth ein taith yn yr arddangosfa i ben ar nodyn ysbrydoledig.

Yn y dyfodol, mae’n bosibl iawn na fyddai’n cofio llawer o’r ffeithiau neu ffigyrau. Yn sicr, bydd y  teimlad trwm yn fy stumog ac emosiwn dysgu am hunllefau’r cyfnod yn aros gyda fi am gyfnod hir.

Yn naturiol, dim ond dysgu am fywyd llond llaw o deuluoedd ac unigolion y gwnaethom ni yn yr arddangosfa. Mae miliynau o storiâu na fydd byth modd i ni eu clywed. Dyma lofruddiaeth ar lefel anferthol. Hyd heddiw, dwi’n ei chael hi’n anodd dirnad maint yr erchyllterau. A’i gychwyn, gydag un person yn codi i bŵer ac yn defnyddio’r pŵer hynny i ddylanwadu ar y bobl o’i gwmpas. Mae gen i well dealltwriaeth erbyn hyn o’r hyn ddigwyddodd i arwain at yr erchyllterau yn ystod yr ail ryfel byd. O gynyddu ar fy nealltwriaeth dwi’n benderfynol o weithio at heddwch er mwyn sicrhau bod fy myd yn un sydd wedi cael ei seilio ar undod ac o hapusrwydd heb unrhyw fath o wahaniaethu.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s