Yn Cofio Guernika- Remembering Guernika

Mi fydd yn 80 mlynedd ers ymysodiad bomio ar Guernika, pentref yn Gwlad y Basg mis yma.  Dyma erthygl am yr erchyllter a’r cefnogaeth gath Gwlad y Basg gan Gymru yn ystod Rhyfel Cartref Sbaen.

Chwech o luniau gan blant 1937 a’u pensiliau lliw ydyn nhw. Mae glesni yn yr awyr yn un o’r lluniau. Stryd o dai lliwgar mewn un arall. Mewn nifer, mae llun cert llwythog a cheffyl, a chriw o bobl yn gwagio tŷ. Ond yng nghanol y naturioldeb hwnnw, mae lluniau o awyrennau, bomiau, bwledi a chyrff. Doedd y tai na’r siopau – na’r strydoedd hyd yn oed – ddim yn bod ond yng nghof y chwe phlentyn pan aethant ati i dynnu’r lluniau. Ffoaduriaid o Gernika oedd y plant.

Mae’r chwe llun yn rhan o gasgliad Amgueddfa ac Oriel Gwynedd yn eu canolfan newydd, Storiel ym Mangor. Cawsant eu cyflwyno i’r archif yn 1973 gan newyddiadurwr o Farian-glas, Môn – John Williams Hughes – a gafodd ei gynhyrfu gan ymosodiadau’r Ffasgwyr yn Sbaen ar lywodraeth ddemocrataidd y wlad gan achosi Rhyfel Cartref yno. Roedd yn ysgrifennydd Pwyllgor Cymorth i Sbaen Gogledd Cymru a grëodd apêl lwyddiannus gan godi £500 yn gyflym. Defnyddiwyd y gronfa i baratoi ambiwlans, ei chuddliwio â phaent glas, brown a gwyrdd, ei stocio ag offer a thîm meddygol, gosod draig goch ar ei bonet a John ei hun wrth y llyw a’i gyrru i Fadrid. Bu’r newyddiadurwr yno am rai wythnosau yn gwirfoddoli gyda’r Groes Goch yn y brifddinas ac yna yn Valencia.

Cyfrannodd erthyglau i’r wasg yng Nghymru tra oedd yno ac ar ôl dychwelyd. Tra oedd yn Sbaen, cyfarfu â rhai o ffoaduriaid gwlad y Basg. Gwyliodd blant o Gernika yn gwneud lluniau â phensiliau lliw gan ddarlunio’u strydoedd a’r awyrennau yn eu bomio. Roedd y lluniau hyn yn cael eu dosbarthu i hyrwyddo ymwybyddiaeth o’r gyflafan a phan ddychwelodd John WilliamsHughes i Gymru, daeth â chwech o’r lluniau hyn gydag o.

Mae manylion bychain yn y lluniau sy’n frawychus o agos at gofnodion hanesyddol o’r bomio a ddioddefodd Gernika, 26 Ebrill 1937. Roedd hi’n ddiwrnod gwanwynol, clir – doedd y bomwyr ddim yn hedfan os oedd hi’n gymylog neu niwlog bryd hynny. Bomiwyd adeiladau, ond hefyd erlidiai’r awyrennau bobl oedd yn ffoi gan eu saethu gyda’u gynnau peiriant. Wedi’r bomiau trymaf, gollyngwyd bomiau tân nad oedd ond yn gwneud twll bychan mewn to teils ond byddai’r fflamau’n llyncu trawstiau’r adeilad wrth iddynt ffrwydro. Mae mwy nag un to teils yn lluniau’r plant gyda thyllau crwn, melyn ynddynt.

Lladdwyd 1654 ac anafwyd 889 o bobl a phlant yn yr ymosodiad hwnnw ar ddiwrnod marchnad yn Gernika a llosgwyd 90% o adeiladau’r dref. Hwn oedd y dinistr dinesig gwaethaf yn Ewrop ar y pryd, gydag awyrennau Hitler a Mussolini yn cefnogi cyrch Franco yng ngwlad y Basg, gan ymarfer ar gyfer cyrchoedd tebyg ar eu hagenda eu hunain. Er bod ffatrïoedd arfau yn y ddinas, y bobl a’r plant oedd y targedau a rhyfela drwy greu torcalon oedd y nod.

Roedd ymerodraethau’r gorllewin wedi defnyddio’r dacteg hon mewn gwledydd eraill ers pymtheng mlynedd a mwy – ond roedd y rheiny’n ddiogel bell o gyrraedd y wasg a’r cyhoedd. Bomiwyd dinasoedd yn Iran, India, Rwsia, Palestina, yr Aifft, Sudan gan gynnwys gollwng nwy gwenwynig ar y Cwrdiaid, gan awyrennau Prydain 1919-1930. Ceisiodd yr Almaen wahardd bomio o’r awyr yng nghynhadledd Cynghrair y Cenhedloedd yn 1932 (roedd hyn cyn i Hitler ddod i rym) ond roedd Prydain ac America yn gwrthwynebu.

Cododd lleisiau yn erbyn hyn yng Nghymru yn ogystal. Yn 1935, cynhaliwyd ‘Balot Heddwch’ yng ngwledydd Prydain, sef refferendwm yn rhoi cyfle i’r cyhoedd leisio barn ar nifer o faterion yn ymwneud â rhyfela ac arfogi. Bu canfasio dygn yng Nghymru ac aeth 64% o’r etholwyr i fwrw pleidlais – dwywaith y nifer mewn rhannau eraill o’r wladwriaeth. Ar bwynt ‘a ddylid caniatau bomio trefi a dinasoedd o’r awyr’, roedd 90% o etholwyr Cymru yn gwrthwynebu’r math newydd hwn o ryfela.

Dyma gyfnod meddiannu mwy a mwy o dir i’r lluoedd arfog a’r bygythiad i ddod ag Ysgol Fomio i Benyberth, Llŷn. Er bod gwrthwynebiad cenedlaetholgar i’r bygythiad hwnnw, sef amddiffyn daear Cymru rhag cael ei defnyddio gan Swyddfa Ryfel Llundain, roedd protestio yn erbyn yr egwyddor o fomio dinesig. Wrth annerch cyfarfod o gangen sir Gaernarfon o Blaid Genedlaethol Cymru yng Nghaernarfon yn 1936, dywedodd Saunders Lewis: ‘Pennaf nod y bomio fydd dinistrio dinasoedd, eu llosgi a’u gwenwyno, troi gwareiddiad y canrifoedd yn ulw, gollwng i lawr, allan o ddiogelwch yr awyr, yr angau creulonaf ar wragedd a phlant a gwŷr di-arf a diamddiffyn, a sicrhau, os dianc rhai a’u bywydau ganddynt, na bydd nac annedd na bwyd i’w porthi nac aelwyd i’w cadw yn fyw.’

Mae’r anerchiad ‘Brwydr yr Ysgol Fomio’ a gyhoeddwyd ar gyfer cyfarfod croesawu’r Tri o garchar yn pwysleisio mai ymosod yn hytrach nac amddiffyn oedd diben yr Ysgol Fomio. Dyfynnwyd geiriau Baldwin pan oedd yn Brif Weinidog mai dysgu lladd mewn gwaed oer oedd diben yr addysg ynddi. Dysgu sut i ‘ddinistrio dinasoedd, eu llosgi a’u gwenwyno, troi gwareiddiad y canrifoedd yn ulw, gollwng i lawr, allan o ddiogelwch yr awyr yr angau creulonaf ar wragedd a phlant a gwŷr di-arf a di-amddiffyn, a sicrhau, os dianc rhai â’u bywydau ganddynt, na bydd nac annedd na bwyd i’w porthi nac aelwyd i’w cadw’n fyw.’

Tra oedd Tri Penyberth yng ngharchar Wormwood Scrubs am losgi RAF Penrhos y bomiwyd Gernika. Wythnos ar ôl y bomio didrugaredd, cyhoeddwyd llythyr gan Cyril P. Cule, Cymro arall oedd wedi treulio amser yn Sbaen ac wedi bod yn llygad-dyst i ddigwyddiadau cynnar y Rhyfel Cartref. Mae’r pennawd ‘Porth Neigwl a Gernica’ yn clymu’r Ysgol Fomio yn Llŷn wrth y gyflafan yng ngwlad y Basg. Yng ngeiriau’r llythyrwr, mae’n cysylltu ‘fandaliaeth llywodraeth Mr Baldwin yn chwalu un o gysegrleoedd ein cenedl i adeiladu ysgol fomio’ gyda gwaith ‘cyfeillion annwyl Mr Baldwin (Franco, Hitler, Mussolini) yn bomio’r ddinas gysegredig honno gan ladd cannoedd o bobl a saethu’r ffoedigion yn y caeau oddi amgylch . . . ’

Y bobl hynny sy’n cael eu darlunio yn lluniau’r plant a gedwir yn Storiel – yn ystod storm y bomiau a’r fflamau, maent yn ceisio arbed hynny sy’n bosib o’u tai a’u llwytho ar y certi cyn ffoi am y porthladdoedd. Certi pren, olwynion trol a cheffylau ar y strydoedd a’r peiriannau hollalluog diweddaraf yn yr awyr uwch eu pennau.

Eleni, mae’n 80 mlynedd ers dinistr Gernika. Daeth llond bws mini o wlad y Basg i Lŷn ychydig wedi’r Calan eleni. Cawsant eu cyffwrdd ein bod yn cofio hynny a’n bod yn cysylltu Penyberth a’r gyflafan hyd yn oed. Maent wedi arfer cael eu hanwybyddu neu eu herlid. Pan ddaeth 4,000 o blant gwlad y Basg i wledydd Prydain ym Mai 1937, bu rhai yn frwd yn eu croesawu ac yn cynnal cartrefi iddynt, ond aeth eraill ati i sefydlu ‘Basque Children’s Repatriation Committee’ gan honni ei bod hi’n ddiogel iddynt ddychwelyd i’w gwlad eu hunain bellach am fod y sefyllfa yn ‘normal’ yno unwaith eto. Ystyr hynny oedd bod Franco wedi meddiannu’r holl wlad a bod rhai o rieni’r plant mewn carchar ac eraill mewn beddau.

Er mai Tri Penyberth a dderbyniodd gyfrifoldeb am weithred y Tân yn Llŷn, datgelwyd rhyw hanner can mlynedd yn ddiweddarach bod pump arall wedi bod yn eu cynorthwyo ond y cynllun oedd bod tri gŵr amlwg ym mywyd Cymru yn cael eu carcharu a bod y lleill yn parhau gyda’r ymgyrch yn y cyfamser. Wedi imi symud i fyw i Lŷn, clywais fod nawfed aelod o’r tîm. Merch fferm yn Rhydyclafdy oedd hi, wedi bod yn fyfyrwraig yn y brifysgol ym Mangor. Roedd wedi astudio Cymraeg gyda R. Williams Parry yn un o’i darlithwyr, ac erbyn 1936 roedd yn athrawes ifanc ei hun. Ei henw oedd Lydia Roberts, Penrhynydyn. Gan ei bod o Rydyclafdy, dim ond hi fyddai’n gwybod am y llwybr cyfleus drwy’r eithin, ar hyd y gefnen ac i lawr i Benyberth. Hi ddangosodd y llwybr hwnnw i Saunders Lewis pan ymwelodd â’r ardal ddwywaith yn ystod haf 1936 wrth gynllunio’r ymosodiad ar yr Ysgol Fomio. Hi, hefyd, oedd fy athrawes Gymraeg gyntaf – Lydia Hughes oedd ei henw erbyn hynny, yn byw yn Nolgarrog ac yn ein dysgu am y cynganeddion, hen benillion, R. Williams Parry ac enwau lleoedd yn ardal Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst. Pan glywais am ei chyfraniad i hanes y Tân yn Llŷn, daeth awydd mawr i sgwennu ei stori. Nofel am Lyn a gwlad y Basg ydi Mae’r Lleuad yn Goch a bydd yn cael ei chyhoeddi ar Ddydd Gernika eleni.

Elfen arall yn y nofel yw’r cysylltiad morwrol rhwng Cymru a gwlad y Basg. Cyn 1936, roedd llawer o’r llongau oedd yn masnachu rhwng Prydain a Sbaen yn eiddo i gwmnïau o dde Cymru gan mai glo Cymreig a mwyn haearn o ardal Bilbo, prifddinas y Basgiaid oedd y prif allforion/mewnforion. Llongau ‘tramp’, tua 4,500 tunnell oedd y rhan fwyaf o’r rhain. Ar ddechrau’r Rhyfel Cartref, roedd Franco a’i gynghreiriaid yn ymosod ac yn suddo llongau fel y mynnai o gwmpas arfordir Sbaen er mwyn ceisio ennill rheolaeth ar y môr. Penderfynodd llywodraethau Llundain, Ffrainc a Washington ‘beidio ag ymyrryd’ a thrwy hynny ganiatau i’r ymosodiadau a’r colledion barhau.

Yng ngwanwyn 1937, creodd Franco flocâd ar borthladdoedd gwlad y Basg gyda’r bwriad o dorri ysbryd ei wrthwynebwyr drwy eu llwgu. Ceisiodd rhai o’r ‘llongau tramp’ barhau i fasnachu â’u hen borthladdoedd gan lwytho cargo o fwyd ac anelu am wlad y Basg. Caent eu rhybuddio a’u rhwystro rhag mynd yn agos at ‘arfordir Franco’ gan longau rhyfel Prydain a’u cyfeirio at borthladdoedd cyfagos yn Ffrainc. Yno’r oedd y wasg ryngwladol yn chwilio am stori a daeth rhai o’r capteiniaid yn gymeriadau lled-chwedlonol. Cymry oeddent, fel David John Jones, capten y Marie Llewellyn a roddodd y gorau i’w ymddeoliad yn Abertawe er mwyn cario llwyth o datws i Bilbo Ebrill 15/16, 1937. Gan fod cymaint o’r Cymry’n cario’r cyfenw ‘Jones’, cawsant eu glasenwi yn ôl eu cargo a daeth ‘Captain Potato Jones’, ‘Captain Ham and Eggs Jones’ a ‘Captain Corn Cob Jones’ yn enwau rhyngwladol. Torrwyd blocâd Bilbo yn y diwedd gan y Capten W. H. Roberts o Benarth ac fe’i anrhydeddwyd gyda derbyniad swyddogol gan weinidogion Llywodraeth gwlad y Basg. Mae’r Basgiaid yn dal i gyfeirio’n ddiolchgar at gampau’r ‘Welsh navy’ hyd heddiw.

O ddiddordeb personol i mi oedd bod pedwar llongwr o Lŷn yn cael eu henwi fel aelodau o griw un o’r llongau oedd yn herio blocâd Franco. Cofrestwyd yr African Mariner yn y Barri a bu’n cario ŷd o’r Môr Du i Barcelona.

Drwy gynnwys yr hanes yn y papur bro Llanw Llŷn, cafwyd cysylltiad â nifer o deuluoedd y pedwar morwr a chafwyd eu storiau mewn mwy o fanylder: ‘ Cafodd yr African Mariner ei difrodi yn harbwr Barcelona ar 24 Medi, 1938 pan ollyngwyd bom o un o awyrennau’r Ffasgwyr yn agos ati. Ni chafodd neb ei anafu ar y llong, ond lladdwyd pump ac anafwyd 21 ar y cei yn ystod yr un ymosodiad. Ar 3 Hydref, trawyd y llong yn uniongyrchol gan fom – aeth drwy ddau ddec a ffrwydro yng nghanol y cargo gwenith. Bu’r grawn yn fodd o liniaru effaith y ffrwydriad ac unwaith eto, nid anafwyd neb. Cafodd ddifrod pellach ar 5 Rhagfyr ond ar 22 Ionawr, 1939 cafodd ei bomio’n ddrwg a lladdwyd pedwar morwr o wlad Groeg oedd arni. Roedd cyflwr y llong cynddrwg nes iddi suddo yn yr harbwr drannoeth… Cael a chael oedd hi i’r pedwar o ardal Pwllheli – Tom Williams, Humphrey Roberts, Gwynfor Jones a Robin Williams – i ddianc mewn pryd. Syrthiodd Barcelona i ddwylo lluoedd Franco ar 26 Ionawr ond erbyn hynny roedd y morwyr wedi llwyddo i groesi’r Pyreneau, yna mynd am Marseilles a chael trên yn ôl adref.’

Yn Mae’r Lleuad yn Goch, mae hanes llosgi’r Ysgol Fomio a dinistrio Gernika yn dod ynghyd. Er mai dychmygol yw’r stori, mae’r digwyddiadau’n rhai hanesyddol. Bydd yn cael ei lansio yn Storiel, Bangor a bydd cyfle i weld y lluniau a wnaed gan ffoaduriaid o wlad y Basg bryd hynny hefyd. Weithiau mae angen y cof a’r dychymyg er mwyn dod yn nes at hanes.

 

Ffynonellau

Cule, Cyril P., ‘Porth Neigwl a Guernica’, Llythyrau at y Golygydd, Y Cymro, 8 Mai 1937

Cule, Cyril P., Cymro ar Grwydr, Llandysul, 1941

Coelcerth Rhyddid – Croeso i’r Tri, pamffledyn Plaid Cymru 1937

Heaton, P. M.; Welsh Blackade Runners in the Spanish Civil War, The Starling Press, Casnewydd, 1985

Williams, Dafydd Glyn; Looking Back, Pwllheli (cyhoeddiad preifat), 2013

 

 

Advertisements

A visit to the Holocaust Memorial/ Ymwelaid a chofeb Holocaust

By Nia Evans

Recently I visited Berlin for a weekend. Having spoken to a few friends I was advised that the Holocaust Memorial was a must visit. So on our first full day that’s where we headed, thinking we would spend an hour or so paying our respects  before leaving to explore the city further.

I can’t begin to express how much this memorial touched me, by the time we left it was dusk, having spent the whole day at the site. Time stood still as we were taken on a step by step journey following the stories of families across Germany and Poland.

The memorial is situated between Brandenburg Gate and Potsdamer Platz, I must admit, I wasn’t sure what to expect as we turned the corner and saw the ‘Field of Stelae’ in front of us. Designed by Peter Eisenman and situated above the subterranean Information Centre, we saw in front of us a vast collection of what is described as concrete slabs (stelae) which have been placed in a form of grid on uneven, sloping ground.

We were able to access the ‘field’ from four sides and walk in-between the around 2,700 concrete structures. The wave like form of the ground in which they stand means that each steale is of different height and from the outside it seemed that the structures were sloping upwards.  In walking between them however, it became obvious that the ground sinks down in the centre, as you walk further into the centre the increasing hue of the concrete blocks creates a feeling of being claustrophobic of suffocating and of isolation. This was incredibly effective.

Having spent time taking in the field of Stelae, we decided to enter the memorial itself, which is situated underground beneath the field.

Starting at the beginning of the exhibition with Hitler’s rise to power we were given an insightful context as to how  Nazism started, progressed and escalated. This included learning about the political and social climate of the time. As we moved forwards in the timeline, there seemed to be an obvious shift from setting the scene to focusing on the stories of the people targeted for persecution. We were guided through a section which included letters written by individuals, some were of hope that things would improve, others, even by children, were that of acceptance of their imminent death. One example that comes to mind is that of a postcard which was thrown out of a train carriage on the way to a death camp, expressing final goodbyes to loved ones, the author clearly knowing what was waiting for them. Someone had found the postcard and had posted it onwards.

We were introduced to families, learning about their lives before the war, and learning about their fate afterwards. This made the whole experience more personal, especially by the fact that the main element of each family section was that of a photo of the whole family together. Usually a large family, which records show were then decimated and the few remaining survivors separated and scattered away from their home to different areas of he world.

By the end, I felt like I couldn’t take any more in: the scale of personal stories, of testimonials, of suffering was almost too much to fully comprehend. One of the last rooms in the exhibition contained a large map of Europe highlighting each location and camp where exterminations took place. There seemed to be no country which wasn’t used to play a part in the persecution of the Jewish community. The organisation and structure in carrying out such horror absolutely astounded me.

As we were making our way to leave, I heard a female voice talking in one of the rooms. We stepped inside and realised that a video was playing of an interview with a woman who had featured in one of the family portraits as a young girl earlier in the memorial. I remembered from having read about the family that she had managed to survive the holocaust, the only member of the close family to do so. The name of this woman was Sabina van der Linden-Wolanski. In just popping into the room to see who was talking, we continued to wait and listen to the interview, five minutes passed, then ten and before we knew it, over an hour had past in hearing about the life of this woman and the writing of her biography Destined to live. It was such a powerful account of her life, it really was capitvating.  Her personal story of survival allowed the journey through the memorial to finish on a thought inspiring note.

In the future, I potentially won’t remember many facts or figures. It is the gut wrenching feeling of the scale and reading personal stories which will stay with me.

Of course, we only learnt about a handful of families and individuals. Some millions of stories will never be heard. This was murder on an industrial scale. I find, still, that the scale of such an attrocity incomprehensible. It all started with one person rising in power. In having attended, I have been left with a much better understanding of what exactly happened to lead to this horror during WW2. In increasing my understanding I have been left with a real determination to work for peace and to ensure that the world that I live in now is a world based on unity, happiness without any form of discrimination.

Es i am benwythnos i Berlin yn ddiweddar. Wrth drafod lle i fynd a pha atyniadau i’w gweld, soniodd sawl ffrind y dylai’r gofeb Holocost fod ar flaen y rhestr. Ar y diwrnod llawn cyntaf felly, dyna lle’r aethon ni, gyda’r bwriad o dreulio tua awr neu ddwy  yn talu teyrnged cyn gadael ac archwilio’r ddinas yn bellach.

Anodd iawn yw esbonio gymaint yr effeithiodd mynychu’r gofeb a’r arddangosfa arnaf i, erbyn gadael roedd hi wedi cychwyn nosi, ar ôl i ni dreulio diwrnod cyfan yno. Arhosodd amser yn ei unfan wrth i ni gael ein cymryd ar daith yn dilyn storiâu teuluoedd wedi eu lleoli ar hyd a lled yr Almaen a Gwlad Pwyl.

Mae’r gofeb ei hun wedi cael ei leoli rhwng gât Branderburg a Potsdamer Platz. Rhaid cyfaddef, doeddwn i ddim yn hollol siwr beth i’w ddisgwyl wrth gerdded at y safle, ond cyn pen dim dyna lle’r oedden ni, gyda’r ‘Field of stelae’ o’n blaenau ni. Maent yn cael eu disgrifio fel casgliad o ‘slabiau concrit’ sydd wedi cael eu gosod mewn grid anwastad. Peter Eisenmen sydd yn gyfrifol am ddylunio’r ardal, sydd wedi ei leoli uwchben y ganolfan wybodaeth danddaearol.

Mae pedwar mynediad i’r safle, un o bob ochr. Roedd modd i ni gerdded o gwmpas a rhwng yr o ddeutu 2,700 o strwythurau concrit. Roedd arddull anwastad y ddaear yn golygu bod pob strwythur yn ymddangos fel eu bod o faint gwahanol. Ar yr edrychiad cyntaf, roedd y ddaear yn ymddangos fel tonnau, fodd bynnag, wrth gerdded rhwng pob strwythur daeth i’r amlwg bod y llawr ar raddiant gyda’r pwynt dyfnaf yn y canol. Wrth gyrraedd at y pwynt hynny doeddwn i methu help a theimlo fel fy mod, bron iawn, yn mygu, o fod yn glawstroffobig ac yn unig.

Ar ôl treulio amser yn crwydro’r ardal yma, gwnaethom benderfynu mynd dan ddaear i’r arddangosfa ei hun.

Dyma gychwyn yr arddangosfa gyda hanes cynnydd pŵer Hitler, rhoddwyd cyd-destun craff ynglŷn â sut y dechreuodd, datblygodd a fwy na dim, sut y gwnaeth Natsïaeth ddwysau. Roedd hyn yn cynnwys dysgu am hinsawdd wleidyddol a chymdeithasol y cyfnod. Wrth symud ar hyd y llinell amser, gwelwyd newid amlwg wrth i’r ffocws symud o osod manylion cefndirol i rannu storiâu am y rheiny oedd yn cael eu herlyn. Mewn un ystafell roedd arddangosfa o lythyrau oedd wedi cael eu hysgrifennu yn ystod y cyfnod, roedd rhai yn negeseuon gobaith, eraill, hyd yn oed gan blant, yn amlwg dderbyn eu ffawd. Mae un enghraifft yn dod i’r meddwl lle’r oedd cerdyn post wedi cael ei daflu o drên oedd yn trafaelio at un o’r gwersylloedd marwolaeth, roedd y neges yn neges oedd yn ffarwelio gyda chyfoedion agos, roedd yr awdures yn amlwg wybod beth oedd o’i blaen. Roedd rhywun wedi dod o hyd i’r cerdyn post ac wedi ei bostio.

Cawsom ein cyflwyno i deuluoedd, gan ddysgu am eu bywydau cyn y rhyfel, a’u ffawd ar ei ôl. O ganlyniad, roedd y profiad cyfan yn un fwy personol, yn enwedig gan fod darlun o bob teulu yn hongian o’r tô. Mae cofnodion yn dangos bod teuluoedd cyfan, ac mi roedden nhw’n deuluoedd mawr, wedi eu chwalu, gyda’r ychydig rai oroesodd wedi cael eu gwahanu a’u gwasgaru ar draws y byd.

Erbyn y diwedd, doeddwn i ddim yn teimlo bod modd i fi weld na chlywed mwy o’r storiâu. Roedd lefel y dioddefaint, y storiâu personol ar tystebau yn ormod bron iawn i’w hamgyffred yn llawn. Yn un o’r ystafelloedd olaf roedd map o Ewrop, roedd y map yn dangos lleoliad pob gwersyll gan gynnwys lleoliad pob distryw. O edrych ar y map, roedd hi’n amlwg bod pob gwlad rhywsut wedi chwarae rhan yn erlyn y gymdeithas Iddewig. Heb os, ges i fy syfrdanu gyda lefel y trefnu a strwythur cyflawni’r  hunllef yma.

Wrth baratoi i adael, clywais lais dynes yn siarad yn un o’r ystafelloedd. Wrth gamu i mewn i’r ystafell, sylweddolais mai fideo oedd yn cael ei chwarae o gyfweliad dynes oedd yn aelod o deulu oedd wedi cael eu portreadu yn gynharach yn yr arddangosfa. Cofiais mai hi oedd yr unig aelod o’i theulu agosaf  oedd wedi goroesi’r holocost. Enw’r ddynes yma oedd Sabina van der Linden-Wolanski. O fod wedi picied i mewn i’r ystafell i fusnesu a gweld pwy oedd yn siarad, gwnaethom benderfynu aros a gwrando am gyfnod, pasiodd pum munud, pasiodd deg munud a chyn pen dim roedd dros awr wedi pasio wrth i ni sefyll yn dysgu am fywyd y ddynes anhygoel yma ac am ei phrofiad yn ysgrifennu ei bywgraffiad ‘Destined to Live’. Dyma gofnod pwerus o fywyd unigolyn  oedd wedi byw trwy gyfnod yr Holocost. O ganlyniad, daeth ein taith yn yr arddangosfa i ben ar nodyn ysbrydoledig.

Yn y dyfodol, mae’n bosibl iawn na fyddai’n cofio llawer o’r ffeithiau neu ffigyrau. Yn sicr, bydd y  teimlad trwm yn fy stumog ac emosiwn dysgu am hunllefau’r cyfnod yn aros gyda fi am gyfnod hir.

Yn naturiol, dim ond dysgu am fywyd llond llaw o deuluoedd ac unigolion y gwnaethom ni yn yr arddangosfa. Mae miliynau o storiâu na fydd byth modd i ni eu clywed. Dyma lofruddiaeth ar lefel anferthol. Hyd heddiw, dwi’n ei chael hi’n anodd dirnad maint yr erchyllterau. A’i gychwyn, gydag un person yn codi i bŵer ac yn defnyddio’r pŵer hynny i ddylanwadu ar y bobl o’i gwmpas. Mae gen i well dealltwriaeth erbyn hyn o’r hyn ddigwyddodd i arwain at yr erchyllterau yn ystod yr ail ryfel byd. O gynyddu ar fy nealltwriaeth dwi’n benderfynol o weithio at heddwch er mwyn sicrhau bod fy myd yn un sydd wedi cael ei seilio ar undod ac o hapusrwydd heb unrhyw fath o wahaniaethu.

 

A week as Caernarfon Poppies Volunteers

img_0101By Megan & Dani

A week of volunteering as a Poppy Ambassadors at Caernarfon Castle was a brilliant choice for us as it appeared to offer a range of opportunities, not only in allowing us to gain experience that will aid us in the world of work, but also facilitated us in completing a part of our gold Duke of Edinburgh award.

Conversing with such a diverse group of volunteers has provided us with a real insight into what the installation evokes within each individual; whether it acts as an artistic muse or as a commemorative exhibition (especially poignant with regards to the centenary of the First World War).

We first read about the poppies’ move to Caernarfon in our local newspaper and this sounded like something both of us would be motivated to get involved with, especially as we are both currently studying A-Level history and are considering taking this to degree level.  We believe that it is important for people of all ages to be involved with history and to remember and reflect upon our past, as well as learn from it – particularly in lieu of recent world events such as the American presidential election and the Syrian refugee crisis.

A highlight of our volunteering has most definitely been a guided tour of the exhibition with a group of blind veterans as The Last Post was played.

Jenan’s story

By Zuzana Nevolová

Jenan has been living in Cardiff for ten years now. Being half British, half Iraqi, she has never had problems speaking both Arabic and English. But even though Arabic is – quite understandably – much closer to her heart since she has lived in Iraq most of her life, she feels very privileged to live in Cardiff. Many members of her family are forced to stay in the isolated city of Mosul, which is currently held by the so called Islamic state.

And so, despite being very much fluent in the English language, Jenan likes to speak with most of the family in her mother tongue, Arabic. Completely normal, isn’t it? But then her neighbour abused her for speaking Arabic in her own house!

A lady living just next door to Jenan’s house repeatedly demanded Jenan, and even her visitors to only speak English. Without any further explanation she shouted at Jenan and her little grandchildren when they were playing Arabic word games on Jenan’s porch. The neighbour said that as UK citizens, they should only speak English and basically tried to forbid them to speak another language on their own property.

This happened many times, and the neighbour made it clear that she resents the idea of being neighbours with an Iraqi.

Until then, Jenan had never had someone complain about the culture of her origin in Cardiff. She considers the people of Cardiff to be lovely and her neighbourhood to be exceptionally friendly. But as an exception to prove the rule, one of her neighbours did not share this friendly attitude.

The acts of intolerance coming from the neighbour have made Jenan feel unsafe. Unsafe to speak the language in her own home, unsafe in her own skin.

The repeated insults and utterly absurd demands forced Jenan to approach the hate-crime department of the Cardiff police. The officers reacted extremely quickly, inspected the situation and talked to the people who were involved. Despite the limited resolution possibilities, the police have gone out of their way to help and to prevent other incidents from happening not only by making a record of the incidents, but by repeatedly checking on the situation at Jenan’s house though phone-calls and general reassurance.

In fact, even the positive response from Jenan’s other neighbours was heart-warming and overwhelming supportive. Many of the residents expressed their consternation, brought Jenan and her family flowers to reassure her and a few of them even started studying Arabic with Jenan!

And therefore, thanks to her Cardiff community, Jenan feels supported and trusts that the police don’t overlook such incidents.

Because they shouldn’t ever be overlooked or underestimated.

 

This blog was written as part of a UNA Exchange / Wales for Peace project: A group of international volunteers from across Europe spent two weeks volunteering with a group of women  from Women Connect First based in Riverside, Cardiff. As they volunteered together, they shared peace stories.  

The EU Referendum – A Welsh Debate

Georgia Marks

The rapidly approaching  EU Referendum is a highly discussed topic in the UK, currently dividing our public. On 8th June the WCIA held an event in the old library to aid the understanding of what it would mean for Britain both if we choose to leave or remain in the European Union. The insightful event featured three panels which consisted of three speakers. Although I came to the event with the view that we should remain in the EU, it was overall, a well-informed debate that will prove helpful for those whose minds are still undecided.

The first panel of the evening discussed society and law. Dr Jo Hunt established the framework for EU laws, expressing that they could be seen as both a straitjacket in terms of the restrictions put in place, but also that there is value in these laws such as the communication that we have with other countries. She then established that EU law is made by EU treaties which set out the scope for those institutions that have been given competence to act. The member states work together to make the legislation. In my opinion, surely this legislation is fair to the EU member states if they all participate in the creation of these laws. The European Commission proposes the legislation and it must gain approval from elected members of European Parliament. There is also increased involvement of our national parliament which has been strengthened slightly by February agreements. In terms of how this affects Wales, Dr Hunt stated that the Welsh Assembly have some say in relation to these laws and can be involved in the enactment of indirect legislation if it is relevant to the devolved nation. EU law is supreme, so national laws must not run contrary to EU law. For Wales, Hunt expressed that EU law could be seen as holding restrictions, however the framework provides for expansion.

Dr Hywel Ceri Jones put forward the case to remain in the European Union. He stated that the UK is safer and more through membership, particularly with the threats of terrorism currently plaguing society. He highlighted the importance of standing together to increase peace and reconciliation. Although our membership in the EU means that our sovereignty is to be sacrificed, Jones emphasised that this sacrifice was for the greater good. Those, like Jones, who want to remain in the EU, have an interest in being a full and active member in a strategic security membership. This a sound view, to be part of a group greater than just the United Kingdom will ensure higher levels of security, as we are part of a collective that are able to fight threats to our safety together by sharing strategy. Jones also discussed the unprecedented challenges to security, stating that the EU is a huge institution and it would be foolish to throw our membership away as we are not strong enough without it; British power has an added weight because of our membership in the EU. I completely agree with the statements made, as although the UK wields a lot of power, to stand alone would be detrimental, when we do not have enough influence to stand alone. Jones emphasised the point above by providing examples of how the EU affects Wales. Firstly, in terms of climate change, the global agreement last year was strongly led by the European Union and we need to be in the EU to implement these policies. This is a very strong example due to the increase in concern we have collectively as a society to the horror of climate change. Secondly, the EU provides protection for people of disabilities. To leave the EU, as Jones highlighted, will lead to higher debts and higher cuts in public spending. The leave vision was expressed as a “go it alone” vision, which may potentially ‘do away’ with the European Convention on Human Rights. This may create a Britain that would regard issues and rights for disabled people as unimportant. For example, the 2000 EU directive provides protection for disabled people in terms of employment. Jones concluded by stating that we are safer and more secure in the European Union, as we have a stronger voice and are better equipped to tackle global problems. In my opinion this is one of the most important reasons why we should stay in the EU.

David Rowlands for the leave campaign established that we have had basic rights and freedoms before our membership in the EU, most notably because of the frameworks laid by the Magna Carta and the Bill of Rights. In terms of our justice system, Rowlands stated that in the past thirty years there have been far-reaching changes. The Supreme Court is not its namesake at all, also European arrest warrants are not observed in all EU countries. Jones also emphasised that EU law sacrifices the supremacy of UK law, further reducing British sovereignty. As the EU is a higher power, surely this is an appropriate measure as it seeks to bring all member states in line with one another. Rowlands went on to express that Britain protects human rights and not the EU, so if we were to leave, there would be no question as to the preservation of our human rights. Rowlands concluded by stating that if our presence in the European Union means that we are losing sovereignty, to swap national law for EU law, simply put, would be foolish.

Within the Q&A session, Dr Jones questioned Rowlands regarding his stance on the Paris climate change deal. Rowlands responded by stating that he thought that climate change is cyclical and that the world was not warming. This of course shocked the audience and also the other leave campaigners on the other two panels as climate change ought not to be lightly dismissed.

The next panel looked at internal and international relationships. Dr Rachel Minto put forward the neutral argument in terms of the referendum. Firstly, she established that there are many different internal relationships that will be affected by the referendum. Additionally, she expressed that it may have an effect on the internal dynamics of the UK. Northern Ireland and Scotland are pro EU whereas Wales is split, so the nations may not vote in the same way, offering an uncertain narrative to the future of the UK.  Minto elaborated on this uncertain narrative, stating that if Scotland is pulled out of the EU against their will then this could constitute a second independence referendum. This could lead to Wales becoming the junior partner in the UK. Secondly, Dr Minto established that internationally there is both public and political discussion surrounding security and global issues in which Wales is under the “UK umbrella.” She concluded by saying that the referendum brings two big constitutional debates in which the EU and devolution are intertwined.

Baroness Julie Smith introduced her remain argument by stating that those who want to leave are under the illusion that the EU is undemocratic and that Westminster is the model we should look too. Understandably if we are to stay in the EU then there is room for improvement, it would be wrong to see Westminster as the ideal. Smith continued. saying that internal relations would be affected in the medium to long-term and that we should not exaggerate an immediate Scottish referendum. However, an immediate effect of Brexit would be a hard EU border for Northern Ireland, so free movement across the UK would likely end. Smith also highlighted that the potential for a second Scottish referendum could result in Wales also initiating an independence referendum. Although this is not guaranteed, I agree that it ought not to be lightly dismissed as it could drastically alter the continuation of the UK as we now know it. Baroness Smith expressed that it is better to be a part of the UK with the European Union. Internationally, Smith emphasised that the EU give the UK major influence, with issues concerning our importance if we are to leave. Smith noted Obama and Clinton have claimed that British influence in the world will diminish if we are to leave the EU and that we would have to re-establish relations for trading and for our place in the world. This is a very important reason as to why we should stay in the EU as losing our international influence will result in spending a lot of time and resources in order to regain our power in which we already have as a member of the EU. Could such time and resources not be better spent in initiating further reform within the EU itself?

Alex Moscovici provided the audience with what he described as a “less conventional” leave argument; the EU pushes an austerity agenda. Although he believes that there are some benefits to stay in the EU, he feels that the benefits of leaving are greater. One of his main points was about accountability; if we leave the EU, we will be able to hold our politicians to account without them trying to blame the EU. In terms of the continuation of the UK, Moscovici expressed that the UK will never survive out of fear of what the Scottish believe, yet the SNP are losing influence so could this help the UK to thrive. In terms of the UK and Ireland, he thinks that we do not need the EU to stop the violence, but we may need them for the borders. In my opinion this a fair point of view as we do not need a great institution to stop violence if we are a collective within UK, but the issues of borders will increase if we leave. He concluded by stating that the EU should be about making our own laws while still being amicable with our neighbours and that to say that either result is perfect would be silly. Moscovi’s argument is the most convincing of the leave arguments, perhaps because it is not one that is regularly put forward, so is more insightful.

In the Q&A session, a member of the audience asked whether the result of the referendum will be damaging to relations between the UK and other countries. Dr Minto stated that the G7 summit established that relations will be something that Britain will need to look into. Moscovici expressed the view that relations have already been damaged due to dishonest information, also in terms of the comments of the USA. Smith appeared to be in agreement by highlighting that the referendum has been unenlightening in that there is insufficient trust and respect. She also expressed that if we are to remain then we need to work on these relations. I agree with the statement that the referendum has been damaging on an international scale, but I also think on an internal scale in terms of the public and politicians due to dishonest information being published. How is the public expected to be properly educated on the referendum if we do not have enough information to guide us?

The final panel reviewed the effect on jobs and the economy. Ed Poole provided the audience with a neutral context, stating that the 2014-2020 EU budget saw a reduction for the first time in its history. The UK have always contributed to the EU, with our contribution being the second largest, yet our share is one of the smallest, with the UK making £9.8 billion in 2014 in the EU. Poole stated that the position of Wales is divergent. Wales receives a net beneficiary of £245 million per year, but Brexit will have a significant impact on Welsh policy.

Lord Dafydd Wigley started off his remain argument by stating that if we pull down the building blocks of the EU then it will be detrimental. He supported his statement with the example that companies from the USA and Japan are in the UK to export to the EU and the benefits of this type of business would decrease if we leave. In terms of agriculture, 90% of our exports will go to the EU and if we leave the EU we would face a tariff barrier between 40% and 70%. According to Brexit, European funding will be made up by Westminster, but Wigley was told that was going to keep the money instead, so we cannot trust Westminster with these funds. Economically, some things have to be done on a European level, in which we should play a positive part according to Lord Wigley. Lord Wigley provides a sound and well-informed argument, particularly looking at how leaving will affect Wales. So I think to remain, will be healthier for our economy, particularly in terms of trade.

Berwyn Davies provided us with the leave argument. He started off by stating that there is no such thing as European money and that it is simply the taxpayer’s money. This is a fair statement to make, but we have to make some sort of contribution to be a part of such a large institution; however, that should mean that we get more back from the EU if we contribute so much. He went on to say that the EU takes a large proportion of our exports and that this trade will not go away if we leave as we will go via the world trade rules where there is no critical difference in rate. Davies highlighted a key issue that the EU and UK do not want the same things. Personally I find this hard to swallow as if we did not share common goals then why would we have joined the EU? Davies continued by stating that the UK has created more jobs than the rest of the EU combined over the years of its membership. This is a fair point however, as we could use this to help other countries as we provide an example of a prosperous European country, and if we help other countries to improve then this will no longer be an issue. Davies concluded that it is better to take control of ourselves.

Within the Q&A session, a member of the audience questioned the uncertainty that either result will bring. Davies expressed the view that there will be a risk of increasing strangulation of the economy and that if we want a free trade agreement then we should not be under the weight of European regulations. However, Lord Wigley rebutted these points by stating that the term ‘strangulation of regulations’ is false as some regulations ensure that unscrupulous employers do not undercut employees and that these regulations are creating the emergence of a social Europe. These regulations are improving other countries more than the UK in some cases, but we should not be so quick to criticise the fact that we live in a society with fair employment law. Another member of the audience questioned how remaining will benefit entrepreneurs. Lord Wigley stated that entrepreneurs already have the opportunity to export to other countries and that the frustration due to the regulations is understandable. He stated that he is aware of the challenges but it is better to trade in a level playing field provided by the EU. Poole shared agreement with Wigley and stated that there is a reason for a level playing field so that trading can compete, but also expressed that it is burdensome.  Davies stated that he thought that leaving the EU will provide entrepreneurs with the opportunity to pay the living wage as well as being able to trade freely.

The debates were, overall well-informed throughout the event, however, it is the belief of the author that we should remain in the EU for safety within society and in order to uphold our international influence. Although the EU is not all rainbows and sunshine, the referendum should push the UK into becoming an active player in its reform. To leave the EU would be foolish when it provides us with a level playing field in terms of trade. Regardless of my opinion, I urge you to vote. The referendum on Brexit is likely to be a once in a generation opportunity. Take control. Let your voice be heard. On Thursday June 23rd, vote.